Všeobecné podmínky užívání služby SizeID

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetové služby SizeID provozované na adrese sizeid.com (dále jen "služba SizeID") je společnost SizeID s.r.o., IČ 03577775, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Křížová 3324/4a, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 233276 (dále jen " Provozovatel").
 2. Pro účely těchto podmínek se dále rozumí:
  1. " Uživatelem" fyzická či právnická osoba, která jakkoliv využívá služby SizeID;
  2. " Serverem" soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužícího pro zajištění přístupu ke službě SizeID ze strany Uživatelů a poskytování služby SizeID, a to prostřednictvím domény sizeid.com;
  3. " Službami" soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli ve smyslu čl. II těchto Podmínek, spočívající zejména v ukládání a vyhodnocování obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
  4. " Uživatelskými daty" veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě uživatelských údajů.
 3. Užíváním služby SizeID Uživatel bere na vědomí, že uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, a současně výslovně souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním Uživatel nesouhlasí, není oprávněn(a) užívat služby SizeID.

II. Poskytované Služby

 1. Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto služby:
  1. Vyhledávat v databázi standardizovaných velikostních tabulek oblečení a využívat rozhraní pro jejich personalizovanou interpretaci,
  2. Uchovávat své údaje v uživatelském účtu pro usnadnění práce se službou,
  3. zprostředkování propojení uživatelů, tj. možnost využít personalizované interpretace velikostních tabulek mezi uživateli,
  4. webové rozhraní umožňující využívat výše zmíněné služby vč. dalších funkcí pro vyhledávání a práci s velikostními tabulkami oblečení.
 2. Pro využívání služeb dle předchozího odstavce Podmínek není třeba registrace uživatele. Plný rozsah služeb je dostupný pouze pro registrované a přihlášené uživatele.

III. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.
 2. Umístěním Uživatelských dat na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušných dat na Serveru.
 3. Umístěním dat na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování dat umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o jejich obsahu.
 4. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelských dat Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. VI těchto Podmínek.
 5. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích. Pokud Provozovatel zjistí, že Uživatel poruší tuto svou povinnost, je oprávněn bez dalšího zrušit jeho účet, resp. veškeré jeho nahraná Uživatelská data. Ustanovení čl. V. těchto Podmínek a nárok na náhradu škody tímto není dotčeno.
 6. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
 7. Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které budou v rozporu s těmito Podmínkami.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn sledovat či analyzovat Uživatelská data a na základě uživatelských dat poskytovat personalizované služby.
 2. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 3. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakýchkoli Uživatelských Dat a to v souladu s čl. 5 těchto Podmínek.
 5. Poskytovatel garantuje, že bude Uživateli poskytovat Služby v souladu s platnými právními předpisy, na úrovni znalosti a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.
 6. Uživatel tímto bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje, že jakákoliv Uživatelská data nebudou poškozena, změněna či smazána. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou poškozením, změnou či ztrátou Uživatelských dat (viz čl. VI).
 7. Uživatel tímto bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje bezchybnost a správnost prezentovaných dat v rámci provozu služeb. U žádných dat uchovávaných, spravovaných či prezentovaných službou není garantována jejich správnost či přesnost.
 8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škody plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

V. Následky porušení Podmínek

 1. V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelská data z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit písemným prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a o právní bezvadnosti veškerých Uživatelských dat, které Uživatel umístil na Server.
 2. V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
  1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo
  2. zablokovat či zrušit účet Uživatele bez náhrady, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že zablokováním nebo zrušením účtu dle tohoto ustanovení ztrácí všechny výhody/bonusy spojené s tímto účtem.
 3. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

VI. Odpovědnost za škodu

 1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  1. Služby budou nepřetržitě dostupné;
  2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  3. Služby budou poskytovány bez chyb;
  4. Uživatelská data budou vždy dostupná, úplná, správná, přesná, nepoškozená nebo nezměněná;
  5. Uživatelská data neporušují právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob
 2. Uživatel tímto bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
 3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakýchkoliv Uživatelských dat. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;
  2. nedoručení, neuložení, poškození či ztrátu jakýchkoliv Uživatelských dat.
  3. nepřesné či chybné výstupy poskytované v rámci jakékoli Služby

VII. Ochrana osobních údajů a Obchodní sdělení

 1. Společnost SizeID s.r.o. zpracovává v rámci poskytování služeb osobní údaje způsobem a v rozsahu popsaném v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou dostupné zde.

VIII. Obchodní sdělení a Reklama

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci poskytování Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
 2. Uživatel tímto bere na vědomí, že pakliže při registraci na Server udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může jej Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele.
 3. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které Uživateli ulehčí další používání této stránky.

  Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat a nastavit příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel veškeré cookies, mohou některé funkce těchto stránek fungovat v omezeném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem, dle těchto Podmínek a i jinak, probíhá zejména elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Takové zdržení se užívání služeb je považováno za odstoupení od smlouvy o poskytování služeb SizeID.
 5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami SizeID poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, či zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích či dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
 6. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. Srpna 2018.
Copyright © 2024 SizeID s.r.o. All rights reserved.
SizeID ® is a registered trademark owned by SizeID s.r.o.
Made and provided with ♥︎ from Europe, Czech Republic.
We use cookies to provide you with the best services possible.
Learn more...