Zásady zpracování osobních údajů

 1. Jsme společnost SizeID s.r.o., IČ 03577775, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Křížová 3324/4a, 150 00 a jako správce osobních údajů podle čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“), bychom Vás rádi informovali o tom, jak u nás probíhá zpracování Vašich osobních údajů a dále o Vašich právech souvisejících se zpracováním. Tyto zásady by Vám také měly objasnit, jak zajišťujeme důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.
 2. Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v nejvyšší možné míře. Berte, prosím, na vědomí, že tento dokument může být aktualizován.

Co znamená zpracování osobních údajů?

 1. Zpracováním se myslí v podstatě jakékoliv zacházení s osobními údaji, které provádíme. Jedná se zejména o shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravu, změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, třídění, blokování či likvidací osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, případně uzavření smlouvy o užívání této služby.
 2. V případě, že se do SizeID registrujete, zpracováváme e-mailovou adresu a heslo, ke kterému nemáme přístup a je v zašifrované podobě. Ve svém profilu poté můžete vyplnit Vaše jméno a příjmení nebo doplnit profilový obrázek, ale to je dobrovolné.
 3. Pro účely poskytnutí našich služeb dále zpracováváme míry, které jste ve svém profilu zadali, a to konkrétně výšku postavy, obvod hlavy, obvod krku, délku paže, obvod hrudníku, obvod pod prsy, obvod pasu, snížený pas, obvod boků, vnitřní délku nohy, vnější délku nohy a délku chodidla, případně další z důvodu vylepšování našich služeb.
 4. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vaší registrace do SizeID. V případě, že nadále nechcete být registrovaným uživatelem, můžete účet vždy zrušit. Zašlete nám v tomto případě žádost na e-mailovou adresu info@sizeid.com.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služeb, a to konkrétně k tomu, abychom Vám na základě poskytnutých údajů vyhledali a doporučili vhodné velikosti oblečení, aby Vám Váš vybraný kus seděl přesně podle Vašich představ.
 2. Dále se snažíme neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a kvůli tomu provádíme analýzu a měření na našich webových stránkách, analyzujeme Vaše preference, zasíláme Vám obchodní sdělení, zodpovídáme vaše dotazy, se kterými se na nás obracíte apod.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně. Neprovádíme žádné profilování, ani automatizovaná rozhodování.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje se snažíme chránit v nejvyšší možné míře. Pravidelně kontrolujeme kvalitu našeho zabezpečení a přijímáme taková opatření, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Proti známým typům vnějších útoků jsou data chráněna obvyklými prostředky.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávají naši vlastní zaměstnanci případně další osoby, se kterými je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Tyto smlouvy zaručují, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečně a dle příslušných právních předpisů. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jejich zpracování a zpracovávají Vaše osobní údaje na základě interních pravidel.
 3. Dbáme také na to, aby všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, s námi měly uzavřenou smlouvu o povinnosti zachování mlčenlivosti, kde se zavazují k dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 4. Všechny údaje jsou zpracovávány na území ČR, případně v dalších státech v rámci EU. K předávání vašich údajů mimo členské státy EU nedochází. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny.

Soubory cookies na našich stránkách

 1. Jako většina internetových stránek, i naše stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.
 2. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním cookie souborů, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete zde (proklik na http://www.allaboutcookies.org/), případně v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. Zablokujete-li veškeré cookies, mohou některé funkce těchto stránek fungovat v omezeném rozsahu.
 3. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
 4. Existují také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde (proklik https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs).

Jaká máte práva?

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 1. Právo na přístup k osobním údajům - můžete požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Informaci vám poskytneme do 30 dnů od doručení Vaší žádosti.
 2. Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů - v případě, že zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné osobní údaje, máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje opravili či doplnili.
 3. Na výmaz osobních údajů - můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/- a námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje.
 4. Právo na omezení zpracování - máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů - pokud zpracováváme Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste naší společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 6. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu.
 7. Právo odvolání souhlasu – pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.
 8. Právo podat stížnost - máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoliv výše zmíněné právo, napište nám nejlépe na email: info@sizeid.com

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 1. srpna 2018.
Copyright © 2024 SizeID s.r.o. All rights reserved.
SizeID ® is a registered trademark owned by SizeID s.r.o.
Made and provided with ♥︎ from Europe, Czech Republic.
Používáme Cookies pro poskytování co nejkvalitnějších služeb.
Dozvědět se více...